Mentoring

Besplatan program mentoringa

za mala i srednja preduzeća

Institucionalizacija mentoringa kao usluge predstavlja plod dugogodišnje saradnje između Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) i Japanske agencije za me­đunarodnu saradnju (JICA), sa ciljem podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, u okviru realizacije projekta Uspostavljanje i promocija mentoring sistema za MSP u zemljama zapadnog Balkana ( Srbija, Crna Gora i BiH) koji finansira Vlada Japana kroz Japansku agenciju za međ­unarodnu saradnju JICA, uz podršku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. U realizaciji ovog regionalnog projekta učestvuju  i Nacionalna agencija za regionalani razvoj Srbije ( NARR ) i Direkcija za mala i srednja preduzeća Crne Gore ( DDSME). Inače, mentoring usluga kao oblik podrške MSP u Japanu pokrenut je još 1974. godine, a na bazi japanskih iskustava sistem mentoringa je od 2008. godine uspostavljen i u Srbiji.

 

 

Zahvaljujući podršci Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA, a na bazi iskustava Srbije, u BIH je osposobljena prva grupa mentora ( predstavnici SERDA-e i Vanjskotrgovinske komore BIH). Mentoring usluga predstavlja zajednički rad mentora i poduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje. Mentorje vodič i pomoćnik klijentu, od trenutka kada otkriju problem na početku saradnje, do tačke kada pronađu najoptimalnije rješenje problema. Predviđeni mentoring sati ravnomjerno i na najoptimalniji način se raspoređuju na osnovu potreba i utvrđene dijagnoze stanja firme-klijenta, nakon čega se priprema akcioni plan sa preporukama za unapređenje aktivnosti koje će biti provedene, u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata. Podrška koju mentor pruža pomaže firmi ka pronalaženju sopstvenog rješenja, a rezultati nisu uvijek kvantitativno prikazani u brojkama, već i u pozitivnom smjeru ka kome kompanija želi da ide.

 

Mentori su sertifkovani od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Pored toga što imaju

profesionalno iskustvo u oblasti malih i srednjih preduzeća, mentori su praktično i teorijski osposobljeni

za pružanje mentorskih usluga, uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana. Mentoring usluga se pruža kroz mentorski proces, tokom najmanje 50 sati podrške mentora za korisnika.

 

PROCES MENTORSTVAVA

UVOD

Objašnjenje mentorske usluge

Prikupljanje osnovnih informacija

Detaljan razgovor sa vlasnikom

 

 

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Proučavanje kompanije

Finansijska analiza

Detaljan razgovor sa ključnim osobama u kompaniji

 

 

ANALIZA

Postavljanje cilja

SWOT analiza

Ostale potrebne analize

Identifkovanje oblasti za unapređenje poslovanja

Identifkovanje onog što je najvažnije za uspjeh

Defnisanje aktivnosti

Detaljan razgovor sa ključnim osobama

 

 

DIJAGNOSTIFIKOVANJE

Mentor postavlja dijagnoze i priprema izvještaj o tome

Ohrabrivanje kompanije za provođenje aktivnosti

 

 

IMPLEMENTACIJA

Na osnovu akcionog plana, realizuju se defnisane aktivnosti za poboljšanje poslovanja. Sve vrijeme implementacije mentor pruža podršku.

 

 

 FINALNI IZVJEŠTAJ

Mentor priprema finalni izvještaj o pruženoj mentoring usluzi

 

 

Mentor ne obavlja poslove umjesto vlasnika, jer jedino vlasnik ili zastupnik mogu naći rješenje. Neophodno je sprovođenje mentoring usluga kojima se vlasnici dobrovoljno pridružuju u aktivnostima čime se stvara jedan praktičan servis.